Stars of David Leather Kippah

  • Sale
  • $6.00

  • Kippah (yarmulke)
  • Stars of David printed on Leather. 
Item No. 33154