Satin Black Kippah

  • Sale
  • $5.00

Kippah (yarmulke) Black satin kippah. Item No. 33142